ThinkVantage Rescue and Recovery – Br_funcs.exe

Br_funcs.exe เป็นโปรแกรมส่วนประกอบของ Rescue and Recovery เมื่อรันการสำรอง

ปกติสำรองข้อมูลโดยมี Scheduled ทุกๆ เดือน วันนี้ก็เลยจะลบข้อมูลสำรองเก่าๆ ทิ้ง ก็เลยรัน Rescue and Recovery ปรากฎว่า CPU รัน >60 % ขึ้นลงอยู่เรื่อยๆ หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ความว่า Rescue and Recovery ถูกออกแบบให้มีการทำงานอย่างนี้ในการสำรองข้อมูลและลบข้อมูล.

[hana-code-insert name=’AdSense’ /]

Lenove & ThinkPad รุ่นที่กระทบ

 • ThinkPad G40, G41
 • ThinkPad R32, R40, R40e, R50, R50e, R50p, R51, R51e, R52
 • ThinkPad T30, T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, T43, T43p
 • ThinkPad X30, X31, X32, X40, X41, X41 Tablet
 • ThinkPad Z60m, Z60t
 • ThinkCentre A30 (type 2296, 8191, 8198, 8199, 8316, 8434)
 • ThinkCentre A35 (type 8139)
 • ThinkCentre A50 (type 8084, 8085, 8126, 8147, 8148, 8149, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8089, 8090, 8320, 8419)
 • ThinkCentre A50p (type 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8432, 8433)
 • ThinkCentre A51 (type 8105, 8107, 8109, 8117, 8119, 8121, 8122, 8123, 8124, 8129, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8424, 8425, 8428, 9212)
 • ThinkCentre A51p (type 8420, 8421, 8422, 8423, 8426, 8427)
 • ThinkCentre A52 (type 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8287, 8288, 8289, 8296, 8297, 8298, 8326, 8327, 8328, 8329, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8380, 8381, 8382, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8788)
 • ThinkCentre M50 (type 8128, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8413, 8414, 8415, 8430, 8431)
 • ThinkCentre M50e (type 8179)
 • ThinkCentre M51 (type 8095, 8096, 8097, 8104, 8106, 8108, 8118, 8120, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146)
 • ThinkCentre M51e (type 9213)
 • ThinkCentre M52 (type 8099, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 9210, 9211)
 • ThinkCentre M52e (type 8299)
 • ThinkCentre S50 (type 8086, 8087, 8088, 8094, 8127, 8183, 8184, 8416, 8417, 8418, 8429)
 • ThinkCentre S51 (type 8098, 8171, 8172, 8173)
 • NetVista (type 6826, 8181, 8182, 8301, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8317, 8318, 8319)

แนวทางแก้ไข
ควรตั้งเวลาสำรองข้อมูล (Schedule)ทุกๆ สัปดาห์

[hana-code-insert name=’AdSense’ /]

Link of Referencehttp://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-62444

Leave a Reply

Scroll to top
X