IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) คู่สายไหนส่งสัญญาณและพลังงาน

สายเคเบิลในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ HUB, Switch ภายในหนึ่งเคเบิลจะประกอบด้วยสายเส้นภายใจอีก 4 คู่ (หรือ 8 เส้น) ดูจากตารางด้านล่างนี้ Pin No. conductor color Name 1 white and orange TX_D1+ 2 orange TX_D1- 3 white and green RX_D2+ 4 blue BI_D3+ ** 5 white and blue BI_D3- ** 6 green RX_D2- 7 white and brown BI_D4+ ** 8 brown BI_D4- ** ในการใช้งานจะใช้แค่คู่สายที่ 1,2 และ […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X