SMF Requires a user to login to see the post with mod “View Only Boards”

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ติดตั้ง mod View_Only_Boards_1.2a.zip ดาวน์โหลด
2. ล็อคอิน admin

เข้าไปที่เมนู Features and Options > แท็บ Basic Features > ใต้บรรทัด Allow guests to browse the forum
คลิกเลือก Show the message index for “view only” boards

ขั้นตอนถัดมา
3. ไปที่เมนู Forum > Boards
เลือกบอร์ดที่ต้องการให้ผู้ใช้ล็อคอินก่อนดูโพสต์
คลิก modify
ในส่วนของ Allowed Groups
Guests ให้คลิกเลือกช่องที่ 2

ช่องแรก คืออนุญาตให้ดูโพสต์ในบอร์ด
ช่องที่สอง คือให้มองเห็นโพสต์ในบอร์ด แต่ต้องตรวจสอบการเข้าถึง นั้นหมายถึงผู้ใช้ต้องล็อคอินก่อนถึงจะแสดงโพสต์

Note: ถ้าหากไม่ทำตามขั้นตอนที่ 2 คือข้ามมาทำขั้นตอนที่ 3 การแสดงผลคือเมื่อเราคลิกข้อหัวของบอร์ดก็จะขึ้นให้ใส่ล็อคอินแล้ว ซึ่งถ้าไม่ล็อคอินก่อนก็จะไม่โพสต์กระทู้ต่างๆ ภายในบอร์ด
แต่ถ้าทำตามขั้นตอน 1-3 จะเห็นกระทู้ในบอร์ดทั้งหมด แต่รายละเอียดภายในกระทู้ต้องล็อคอินก่อน

ตัวอย่าง การใช้งาน

Leave a Reply

Scroll to top
X