ส่งสคริปต์ Gnome Performance เข้าสู่ Novell Cool Solutions

หลังจากที่สคริปต์ให้ทาง Novell ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 27 October 2010 – 2:03pm เพื่อลงใน Cool Solutions วันนี้ทาง Novell ตรวจสอบแล้วผ่านแล้วบทความถูกระบุลง Cool Solutions เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ซึ่งบทความหลายเรื่องบน susethailnad.com สามารถส่งเข้า Cool Solutions ได้หมดแต่ต้อง Translation ไปเป็นอังกฤษก่อน (รอว่างๆ แล้วกัน)
[sourcecode]
#!/bin/sh

# The performance of the GNOME Desktop #
# Copyright: © 2010 Sontaya Photibut # # #
# Website: http://www.susethailand.com #
# License: GPLv2 # #
# This is the script is access the config database directly, Requires that gconfd is not running # # #
# Script will be to setting all users #

#Setting the number of workspaces (Without Compiz)
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type int –set /apps/metacity/general/num_workspaces 2

#Set ScreenSaver to Blank Only
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /apps/gnome-screensaver/mode blank-only

#Set Screen Blank to 30 min Timeout
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /apps/gnome-screensaver/power_management_delay 30

#Disable ScreenSaver Lock
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /apps/gnome-screensaver/lock_enabled false

#Disable Suspend Lock
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type bool –set /apps/gnome-power-manager/lock/suspend false

#Disable Suspend Password
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type bool –set /apps/gnome-power-manager/lock/gnome_keyring_suspend false

#Disable Hibernate Lock
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type bool –set /apps/gnome-power-manager/lock/hibernate false

#Disable Hibernate Password
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type bool –set /apps/gnome-power-manager/lock/gnome_keyring_hibernate false

#Don’t use wallpaper (Default=zoom)
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /desktop/gnome/background/picture_options none

#Don’t use a gradient backdrop (Default=solid)
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /desktop/gnome/background/color_shading_type solid

#Set the background color to blue – Really purple
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /desktop/gnome/background/primary_color \#666699

#Desktop effects desable
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type boolean –set /apps/metacity/general/compositing_manager false

#Don’t show the Gnome splash page (Default=false)
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type boolean –set /apps/gnome-session/options/show_splash_screen false

#Don’t count how many files and their sizes in the Nautilus windows (Default=local_only)
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /apps/nautilus/preferences/show_directory_item_counts never

#Don’t try to preview a sound (Default=local_only)
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /apps/nautilus/preferences/preview_sound never

#Don’t show the text below the icon that describes the file (Default=local_only)
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /apps/nautilus/preferences/show_icon_text never

#Don’t show image thumbnails
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /apps/nautilus/preferences/show_image_thumbnails never
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type Integer –set /apps/nautilus/preferences/thumbnail_limit 512000

#Set the Icon theme to gnome
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /desktop/gnome/interface/icon_theme gnome

#Set the GTK them to Sample (Default=>Clearlooks)
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type string –set /desktop/gnome/interface/gtk_theme Simple

#Don’t start ESD (Default=false)
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type boolean –set /desktop/gnome/sound/event_sounds false
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type boolean –set /desktop/gnome/sound/enable_esd false

#Don’t show hidden files (Default=false)
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type boolean –set /desktop/gnome/file_views/show_hidden_files false

#Don’t show backup files (those marked with a ~)
gconftool-2 –direct –config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory –type boolean –set /desktop/gnome/file_views/show_backup_files false

#Finish
echo "Finish."
[/sourcecode]

สำท่านใดที่ใช้ GNOME ลองเอาไปใช้ดูครับ สามารถแก้ไขหรือปรับแต่งเพิ่มเติมได้

Leave a Reply

Scroll to top
X